דחיית מועדים בעקבות חרבות ברזל: חקיקת בזק שעוד מתגבשת

ביום 19.10.2023 אושר חוק דחיית מועדי תשלום של חוזים, פסקי-דין ותשלומי חובה לרשויות. מי זכאי לדחיית מועד? מה משך הדחייה? ומתי אינה אפשרית?

ביום 19.10.2023, פורסם חוק דחיית מועדים (הוראת שעה-חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023. זוהי חקיקה ספציפית וייעודית למבצע חרבות ברזל, שגוברת – אך לא סותרת – על חוק הארכת מועדים, משנת 1975. לדוגמה, אדם שלא זכאי לפי חוק הארכת מועדים, אבל כן לפי חוק דחיית מועדים – ייחשב זכאי.

החוק קובע את רשימת המצבים בהם אנשים שהוגדרו כזכאים, יוכלו לדחות תשלומים מסוימים ב-30 ימים. חשוב לציין שבעת הזו, טרם הסתיים פרק הזמן שמשרד המשפטים הקציב לטובת קבלת עמדת הציבור הרחב. בנוסף, המצב בשטח דינאמי מאוד, וסביר שעוד יבוצעו בחוק שינויים תוך כדי תנועה.

כבר כאן נציין שנושא השכירויות העלה את כמות השאלות הגדולה ביותר, ולכן הקדשנו לו מאמר נפרד (חוזה שכירות במלחמה). משכירים נכסים לטובת מפוני הדרום/צפון או צפויים להכנס כשוכרים? צירפנו למאמר גם חוזה שכירות לדוגמה, המותאם לנסיבות הספציפיות.

אז מי זכאי לדחיית מועד לביצוע תשלומים? מהי תקופת דחיית המועד? מהם התנאים לדחיית מועדים? ואיזה תשלומים בכלל ניתן לדחות? כל התשובות ועוד, במאמר.

מי זכאי לדחיית מועד?

החוק מונה רשימה של 11 גורמים שזכאים לדחיית מועד ב"תקופה הקובעת" או בחלקה. נכון לעת הזו, התקופה הקובעת מתייחסת לימים שבין ה-7.10.2023 ועד ה-7.11.2023. ואלו הגורמים:

 1. מי ששירת כחייל (סדיר או מילואים) בתקופה הקובעת או בחלקה;
 2. מי ששירת כשוטר בתקופה הקובעת או בחלקה;
 3. סוהר שבתקופה הקובעת או חלקה, שירת באחד מאלה: (א) היחידה ללוחמה בסמים, ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבות והליווי המרכזית, ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים או ביחידה מבצעית מחוזית; (ב) אגף בבית סוהר המשמש אך ורק להחזקת אסירים מסוימים שהוגדרו בהוראת השעה;
 4. מי ששירת ככבאי בתקופה הקובעת או בחלקה;
 5. נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת או חלקה;
 6. מי שהתגורר באחד מהישובים האלו, עד ליום 7.10.2023;
 7. מי שאושפז בבית-חולים לתקופה של 7 ימים לפחות, בשל פציעה שחווה בתקופה הקובעת כתוצאה מפגיעת איבה;
 8. עובד או מתנדב בהיקף של "משרה מלאה" בגוף הצלה המנוי בפסקאות (1) עד (5) לפקודת המשטרה;
 9. בן זוג של כל אחד מהאמורים בסעיפים 8-1 לעיל, ככול שהבן-זוג אחראי לאותו חיוב יחד עימו;
 10. עיזבון של אדם שנפטר ומצוין באיזה מהסעיפים 5-1, 7 או 8 לעיל;
 11. חברה של עד 5 בעלי מניות או שותפות רשומה, אשר אחד מבעלי מניותיה/מהמשתתפים בניהול עסקיה, מנוי בסעיפים 6-1 לעיל ומחזיק לפחות ב-50% מהשליטה בחברה.

 

מהי רשימת היישובים הזכאים לדחיית מועד?

ישנם 99 ישובים שכרגע מנויים בצו. עם זאת, ייתכן בהחלט שהרשימה תצומצם או תורחב בהמשך הלחימה ובהתאם למצב בשטח. ואלו הישובים:

נחל עוז. ארז. ניר עם. מפלסים. כפר עזה. גבים. אור הנר. נתיב העשרה. זיקים. יד מרדכי. כרמיה. כרם שלום. כיסופים. חולית. סופה. נירים. ניר עוז. עין השלושה. ניר יצחק. בארי. מגן. רעים. סעד. עלומים. שדרות. ברור חיל. דורות. יכיני. איבים. גברעם. מבקיעים. יתד. שלומית. נווה. שדי אברהם. מבטחים. ישע. עמי עוז. פרי גן. תלמי יוסף. עין הבשור. יבול. אבשלום. דקל. צוחר. אוהד. תלמי אליהו. שדה ניצן. בני נצרים. שוקדה. שובה. כפר מימון. תושיה. זמרת. משגב עם. מנרה. מלכיה. מעין ברוך. יפתח. דפנה. מרגליות. כפר יובל. כפר ראש הנקרה. חניתה. זרעית. שתולה. אביבים. מטולה. שלומי. שומרה. בצת. יערה. דישון. אדמית. ערב אל עראמשה. ר'ג'ר. דובב. מתת. ברעם. יראון. נטועה. כפר גלעדי. אשקלון. קריית שמונה. שניר. דן. בית הלל. שאר ישוב. הגושרים. לימן. מצובה. אילון. הגורן. גורנות הגליל. אבן מנחם. סאסא. צבעון. רמות נפתלי.

 

בכמה זמן ניתן לדחות את התשלומים?

החוק קובע ש"תקופת הדחייה" תעמוד על 30 ימים. תקופת הדחייה רלוונטית לכל סוגי העניינים שלגביהם תינתן דחייה (חוזה, החלטה שיפוטית או תשלום חובה).

איך דוחים מועדים הקבועים בחוזה?

המועד לביצוע פעולות לפי חוזה יידחה ב-30 ימים, אם מתקיימים כל התנאים הבאים: (סעיף 2(א) לחוק דחיית מועדים)

 1. לא חוזה עבודה;
 2. החוזה נכרת לפני התקופה הקובעת (מיום 7.10.2023 ועד 7.11.2023);
 3. התשלום הרלוונטי חל בתקופה הקובעת;
 4. מבקש הדחייה נמנה על רשימת הזכאים לדחיית מועד;
 5. מבקש הדחייה או מי מטעמו הודיע על כך ליתר הצדדים שעימם התקשר בחוזה;
 6. יתר הצדדים לחוזה אינם זכאים לדחיית מועד.

הביטוי "חוזה" כולל גם שטר חליפין ושטר חוב (כמו צ'קים). כלומר, בהתקיים כל התנאים, ניתן לדחות את מועד פירעונו של צ'ק ב-30 ימים.

 

אפשר לדחות מועדים של כל החוזים?

לא, החוק לא חל על החוזים הבאים:

 1. חוזי עבודה;
 2. חוזים ששולמו בעסקאות תשלומי אשראי, והנכס או השירות שנרכשו בעסקת היסוד, סופקו במלואם למשלם לפני מועד התשלום שחל בתקופה שמיום 7.10.2023 ל-7.11.2023;
 3. סעיפים בחוזה שקובעים מועד לתשלום מזונות (אישה או ילדים).

דוגמה: מעסיק לא יכול לדחות לעובד את המשכורת ב-30 ימים, גם אם כל יתר התנאים שמנינו לעיל מתקיימים.

דוגמה נוספת: לא ניתן להפסיק תשלומים בגין רכישת מקרר, אם המקרר סופק למשלם לפני יום 7.10.2023.

 

איך דוחים מועדי תשלום לפי החלטות שיפוטיות? זה חל על כל ההחלטות השיפוטיות?

אלו התנאים לדחיית מועד לתשלום שנקבע בהחלטה שיפוטית: (סעיף 3 לחוק דחיית תשלומים).

 1. ההחלטה ניתן על-ידי בית-משפט/בית-דין או על-ידי אדם/גוף אחר בעל סמכות שפיטה לפי דין;
 2. ההחלטה השיפוטית סופית (כלומר לא ניתן לערער עליה);
 3. מועד ביצוע התשלום לפי פסק-הדין חל בתקופה הקובעת (מיום 7.10.2023 ועד ל-7.11.2023);
 4. האדם שצריך לבצע את החיוב לפי ההחלטה השיפוטית, זכאי לדחיית מועד;
 5. ההחלטה השיפוטית אינה בענייני תשלום מזונות (אישה או ילדים).

בהתקיים כל התנאים, מועד התשלום יידחה ב-30 ימים באופן אוטומטי. כלומר הזכאי לא חייב לפנות לצד השני ולהודיע לו על זכות הדחייה. כמובן, אם הזכאי יבחר לעשות כן, הוא בהחלט רשאי.

לפי חוק יסוד: השפיטה, אלו הגורמים בעלי סמכות שפיטה בישראל: רשם ההוצאה לפועל; המפקח על המקרקעין; דיינים בבתי-דין דתיים (רבני, שרעי, דרוזיים ונוצריים); דיינים בבתי-דין משמעתיים; וכיו"ב.

 

איך דוחים מועדים לתשלומים לרשויות? על איזה תשלומים זה חל?

ואלו התנאים לדחיית מועד התשלום לרשויות:

 1. מדובר ב"תשלום לרשות = כל תשלום לפי חיקוק למעט עיצום כספי (למשל: ארנונה, אגרות, היטלים וקנסות).
 2. החייב בתשלום, אושפז בבית חולים ל-7 ימים לפחות בשל פציעה בתקופה הקובעת, כתוצאה מפגיעת איבה;
 3. החייב בתשלום, עובד או מתנדב בהיקף "משרה מלאה" בגוף הצלה המנוי בפסקאות (1) עד (5) לפקודת המשטרה;
 4. החייב בתשלום הודיע לרשות על כי הוא עונה על הנסיבות שבסעיפים 2 או 3 לעיל;
 5. האדם לא פנה לרשות באופן מקוון בתקופה הקובעת, לשם קבלת שירות שכרוך בתשלום.

אם כל התנאים מתקיימים, מועד ביצוע התשלום יידחה ב-30 ימים.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

אולי יעניין אותך גם .

טיסה בוטלה? הדרכים לפיצוי ומכתב התראה לדוגמה

נוצר בתאריך: 01/05/2024

ביטול טיסה - הרשימה המלאה של חובות המסיע וזכויות הנוסע | מכתב התראה לחברת תעופה - דוגמה להורדה בחינם (עדכני ל2024)

חוק איסור הפליה, איסור הפליה, פיצוי ללא הוכחת נזק, 50000 ש"ח, תביעות קטנות

חוק איסור הפליה: עד 50,000 ₪ פיצוי ללא הוכחת נזק

נוצר בתאריך: 19/04/2024

מה ייחשב הפליה אסורה? מה חוק איסור הפליה קובע שלא ייחשב הפליה אסורה? על איזה נותני שירות חל החוק? מהם הנתונים האישיים ..

בית מלון, נזק, אובדן רכוש, תביעה קטנה, אחריות, חפצים

מתי בית מלון אחראי לנזק או אובדן של רכוש בחופשה? הרשימה המלאה

נוצר בתאריך: 09/04/2024

מה קובע החוק; מה קורה כשבתנאי ההזמנה כתוב שהמלון פטור מאחריות לכל "נזק או אובדן"? ומתי אפשר לדרוש מהמלון פיצוי? כל התש..

תפריט נגישות