תנאי השימוש

ברוך/ה הבא/ה!

האתר www.dinolaw.co.il (להלן: "האתר") משמש כפלטפורמה מקוונת להצעת מידע ושירותים ומצוי בבעלותה של חברת דינו מסמכים חכמים בע"מ (להלן: "החברה").

נבהיר: שימוש בלשון של מין אחד, נעשה מטעמי נוחות בלבד; האמור באתר (לרבות אך לא רק בתנאי השימוש), מתייחס באופן שווה לכל המינים. כך גם חלוקת תנאי השימוש לכותרות או סעיפים נעשתה לטובת רצף הקריאה בלבד; היא לא תשמש לשם פרשנות התקנון.

גלשת באתר? ברכות! זה אומר שאתה מצהיר ומתחייב בזאת שקראת את תנאי השימוש והסכמת להם. הדבר נכון מקל וחומר, אם רכשת או אתה עתיד לרכוש שירותים או מידע (במישרין או בעקיפין) באתר.

עצם השימוש באתר או פעילות בו או צפייה בתכניו (במישרין או בעקיפין), יהווה הסכמה שלך (1) לתנאי שימוש אלו ולהצהרה כי לא תהא לך כל טענה או תביעה או דרישה נגד החברה, נושאי המשרה בה או שלוחיה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על-פי תנאי-השימוש; (2) למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת באתר; (3) למדיניות קבצי העוגיות באתר.

מציאות החיים היא דינאמית ומשתנה כל רגע; ולנו חשוב לעדכן ולהתעדכן בהתאם לצרכים שאנחנו מזהים. לכן, אנחנו שומרים לעצמינו את הזכות לבצע כול שינוי באתר ו/או במידע המוצג בו ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או במחירים המופיעים בו, לרבות לעניין תוכן, היקף וזמינות, וזאת לפי שיקול-דעתינו הבלעדי וללא התחייבות ליתן על כך הודעה מוקדמת באתר או בכול מקום אחר.

כך גם לגבי הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימוש באתר לאחר ביצוע כל שינוי מעיד על הסכמתך לשינויים אלו ועל אחריותך להכיר את התנאים.

אתרים אחרים וקישורים

ייתכן שבאתר יהיו הפניות לאתרים אחרים, לרבות באמצעות קישורים. אך תנאי השימוש לא באים להחליף תנאים (שימוש ו/או פרטיות) של כל אתר או עמוד אחר אשר עשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. בחירתך לגלוש או להשתמש באתרים החיצוניים כאמור, מכפיפה אותך לתנאי השימוש הפרטניים של אתרים אלו.

כך גם קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר מוצגים לנוחותך בלבד. השימוש באתרים או עמודים שיוצגו בעקבות הקישורים כאמור יהיה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי-תלוי בתנאי שימוש אלו. אנו שומרים לעצמינו את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המצויים בו או להימנע מלהוסיף קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתינו הבלעדי.

ובאותה תורה, ייתכן שהמידע או הממשקים המופיעים באתר יקושרו או יהיו זמינים דרך אתרים, עמודים וערוצים המנוהלים אצל צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק עמוד הפייסבוק של החברה, פרופיל האינסטגרם שלה וכיו"ב. כל שימוש או צפייה בתכנים של העמודים החיצוניים כאמור, בין אם ישירות דרך האתר ובין אם בעמודים עצמם, כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המאחסנים אותם ושל הישויות העומדות מאחוריהם.

קניין רוחני; זכויות יוצרים וסימן מסחר

מלוא הקניין הרוחני (לרבות סימני המסחר וזכויות היוצרים) שבאתר, לרבות אך לא רק תכני האתר, עיצובו, האלמנטים הגרפיים והציוריים המופיעים בו, לוגו האתר, יישומיו, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט וכול חומר אחר הכלול או קשור באתר, הוא בבעלותינו (החברה) בלבד.

חל איסור להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הקניין הרוחני כאמור או מקצתו, ללא אישור מראש ובכתב של החברה או מי מטעמה.

אנו שומרים לעצמינו את הזכות לסמן את המסמכים המופקים דרך האתר לפי שיקול דעתינו הבלעדי (לדוגמה: סימון לוגו של החברה בשוליו של כול עמוד המסמך לצד הכיתוב: "הופק באמצעות dino; © כל הזכויות שמורות לחברה"). זאת ובלבד שהסימון כאמור לא יסתיר את תוכן המסמך שהופק, כולו או מקצתו. אתה מסכים ומאשר כי לא תהיה לך כל טענה או דרישה או תלונה ביחס לעצם הסימון, צורתו או תוכנו, למעט לעניין הסתרת תוכן המסמך כאמור.

אחריות על המשתמש בלבד; האתר אינו מקור לייעוץ משפטי או אחר

המידע באתר מוצג כמו שהוא (AS IS), ולא ניתן להתאימו לכל אדם.

שימוש במידע או בשירותים הניתנים באתר לא יהוו ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר מכול סוג שהוא, ולא תהיה לך שום טענה או דרישה או תביעה אחרת כלפינו או מי מטעמינו לעניין זה. ככול שתבחר להסתמך על תכני או שירותי האתר – כולם או מקצתם – יהיה זה באחריותך הבלעדית.

אנו לא אחראים לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכול סוג, ביחס למידע שמופיע באתר. וכן, לא מתחייבים כי האתר או השימוש בו (על שירותיו) יענו על צרכיך או מקצם, ולא נישא באחריות להתאמת המידע לצרכיך.

אנו לא אחראים לכל נזק (ישיר או עקיף) הנובע משימוש באתר ו/או בתכניו או כזה הנובע מאי-היכולת להשתמש באתר. בכלל זה יודגש כי לא נישא באחריות בגין נזק/י תוכנה בצד שלך או מי מטעמך, ככול שאלו ייגרמו בקשר – ישיר או עקיף – לשימוש באתר.

אנו לא ממליצים על תאגיד או גוף או אדם פרטי כלשהו, ואין בציון של כאלו משום המלצה עליהם או עדות על איכותם.

חילול והפקת כתב התביעה

האתר מנגיש מערכת טכנולוגית בעבור חילול אוטומטי-חכם של מסמכים וכתבי תביעות קטנות בפרט. יובהר כי עלות חילול המסמכים אינה כוללת את הגשתם לבית-המשפט. ככול שתהא מעוניין שהחברה תפעל להגיש עבורך את כתב התביעה שהופק, הדבר כרוך בתשלום נפרד וכפוף לתנאי ההגשה המפורטים להלן.

מעצם שימושך באתר אתה מצהיר ומאשר כי –

  • לא ניתן לצפות בכתב התביעה קודם לביצוע התשלום בפועל ואישורו על-ידי חברת האשראי;
  • לאחר ביצוע התשלום, לא יהיה ניתן לערוך את כתב התביעה דרך המערכת (שינוי מסמך דרך המערכת לאחר תשלום פירושו התחלת תהליך חדש, על כל המשתמע מכך לרבות לעניין התשלום);
  • המסמכים שיופקו על-ידי מערכת האתר יתקבלו בפורמט WORD באופן שמאפשר לעורכם באופן עצמאי (לפי שיקול-דעתך), למעט טופס 1 הנלווה לכתב התביעה, אשר יתקבל בפורמט PDF;
  • בין אם כתב התביעה הופק ממחשב (נייח/נייד) או ממכשיר אחר (כמו טלפון נייד/טאבלט), יש לעיין בקובץ הסופי במחשב נייד/נייח הואיל ומכשירים ניידים רבים לא מציגים באופן מלא מסמכי WORD ולחברה אין אפשרות לעשות דבר כדי לשנות זאת הואיל והדבר תלוי באופן בלעדי בהגדרות המכשיר;
  • פרטי ההתחברות לאתר הם אישיים ואינם מיועדים להעברה לאחר. אם צד ג' קיבל גישה לאיזה הנ"ל בעקבות מעשה או מחדל מצידך ו/או מצד מי מטעמך, יהיה זה באחריותך המלאה
  • הואיל ובתי המשפט לתביעות קטנות רשאים לסרב לרשום כתב טענות (גם) בשל פרטי נתבע/ים שגויים, פרטים אלו שתמלא יהיו מלאים ותואמים לפרטי הנתבע/ים המופיעים במאגרים הרלוונטיים (לדוגמה: ח.פ. וכתובת של תאגיד יהיו כפי המופיע במאגרי רשם התאגידים).

בזיקה לאמור, אתה מאשר ומצהיר כי על אחריותך הבלעדית לוודא שהנתונים והמסמכים שהזנת בתהליך עריכת התביעה, תואמים לטענות אותן אתה מבקש להציג בכתב התביעה. וכן, כי ביצוע התשלום יהווה ראייה חלוטה לכך שהתכוונת ואישרת להציג נתונים ומסמכים אלו במסגרת כתב התביעה שיופק.

למען הסר ספק: אתה מצהיר ומאשר כי אתה מבין שחילול מסמכים לעולם יכול להיות שנוי במחלוקת לגבי טיבם, ואנחנו לא יכולים להתחייב כי המסמך הסופי שיתקבל, יענה בהכרח על ציפיותך. לכן ולמען הסר ספק, אתה מצהיר ומאשר כי קודם לבחירתך להשתמש בשירותי האתר, ערכת את כול הבדיקות הדרושות, שקלת היטב וגמרת בדעתך להשתמש בשירותינו בתנאים אלו. וזאת, תחת ההבנה שחילול המסמכים המותאמים באופן אישי למשתמש, מהווים מוצרים שלא ניתן לבצע בעניינם ביטול עסקה כמובנה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או התקנות שהותקנו מכוחו (לדוגמה: חוסר שביעות רצון מנוסח כתב התביעה לא יזכה את המשתמש בביטול עסקה והשבת התמורה).

הגשת עותק פיסי של כתב התביעה

במעמד התשלום, תוכל לבחור לקבל גם שירות הגשה של עותק פיסי של כתב התביעה, כנגד תשלום נוסף ונפרד כמפורט בתנאי שימוש אלו. שירות ההגשה כולל גביית האגרה, הפקת שובר בבית-המשפט, תשלומו בדואר ישראל, הדפסת כתב התביעה, הגשתו באמצעות שליח למזכירות בית-המשפט שנבחר על-ידי המשתמש, ושליחת אישור על ביצוע פעולה לפתיחת תיק (ככול שניתן) בלבד.

נציין כי אנו לא יכולים לבצע הגשה מקוונת של כתב התביעה הואיל והגשה שכזו יכולה להיעשות רק על-ידך דרך אתר נט-המשפט ובאמצעות הזדהות ממשלתית.

יובהר: בתי-המשפט אוחזים בסמכות שלא לקבל מסמך לרישום, תחת דרישה לביצוע תיקונים בו או בכלל. אם כן, באחריותך הבלעדית לוודא שהמסמך המוגש מכיל מלוא הנתונים הדרושים והקבועים בחוק ואנו לא נהיה אחראים למסמך שלא נתקבל לרישום בשל כשל בנתוניו. כמו כן, אתה מבין ומאשר שעצם קבלת אישור על קבלת מסמך לרישום, אינו אומר בהכרח כי ייפתח לאחר מכן תיק בבית המשפט הנבחר הואיל וכאמור, הדבר מצוי בשיקול דעתו של בית-המשפט ואנו לא יכולים לשלוט על החלטותיו. לעניין זה ראה מדיניות ביטול עסקה.

זמני אספקה של כתב התביעה במערכת

הליך הפקת כתב התביעה מתחיל החל מאישור התשלום בחברת האשראי של המשתמש שמשלם. במהלך פיתוח המערכת, השקענו מאמצים כבירים כדי שכתב התביעה יופק וישלח למשתמשים במהירות רבה ככול הניתן. עד כה המציאות מלמדת שאכן מדובר בעניין של דקות בודדות.

עם זאת, לעיתים ישנם אילוצים שלא תלויים בנו; בין אם מהצד שלנו (למשל תקלה מערכתית או בשרתים) ובין אם מהצד שלך (למשל תקלה במערכות המכשיר או גלישת אינטרנט איטית). לכן ולמען הזהירות, אתה מסכים ומאשר כי כתב התביעה יעמוד לרשותך באזור האישי באתר ו/או יישלח אליך לכתובת הדוא"ל שמסרת, תוך 3 ימי-עסקים מיום בו אושר בפועל התשלום שביצעת באתר (להלן: "זמן האספקה").

זמן האספקה לא יחייב אותנו ולא תהיינה לך טענות כלפינו או מי מטעמינו בכל מקרה אשר בו מחמת "כוח עליון" כמובנו בסעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, אין ביכולתנו לנהל את האתר באופן תקין או לעמוד בהתחייבויותינו כלפיך לעניין זה.

אם כתב התביעה לא התקבל בידיך – במייל, באזור האישי או ישירות מאיתנו – תוך זמן קצר סביר לאחר אישור התשלום בידי חברת האשראי, אתה מתחייב לדווח על תקלה דרך מערכת פתיחת התקלות באזור האישי או דרך עמוד יצירת הקשר.

זמני אספקה של שירותי הגשה

"הגשה" = מסירת כתב התביעה למזכירות בית-המשפט שבחרת להגיש בו את התביעה.

אנו נשתדל לבצע את ההגשה בהקדם האפשרי ועד 14 (ארבעה-עשר) ימי עסקים. מניין הימים יחל מיום העסקים שלמחרת היום בו אישרת באזור אישי להוציא את המסמך להגשה. יום עסקים = 09:00 – 17:00. לדוגמה: אם אישרת מסמך להגשה ביום ראשון בשעה 17:30, מניין 14 הימים יחל מיום שני שלמחרת.

אתה מצהיר כי אתה מבין ומסכים שנעשה כל מאמץ שבמעמד ההגשה יימסר לידינו אישור על פתיחת התיק ואף זימון לדיון. אך מאחר שהדבר כפוף לשיקול דעת מזכירות בית-המשפט בלבד, ייתכן כי המזכירות תסכים למסור רק חותמת "נתקבל" במעמד מסירת כתב התביעה, והיא תעדכן אותך בהמשך באופן ישיר (לא דרכינו) אם נפתח התיק וככול שכן, מהו מועד הדיון.

לאחר ההגשה כהגדרתה לעיל, תשלח לך הודעה מתאימה דרך מערכת האתר, בצירוף מסמכים תומכים.

אתה מצהיר כי אתה מבין ומסכים שיכולים להיות אילוצים שלא תלויים בנו ושככול הנראה יאריכו את זמני ההגשה (כמו למשל: שביתה, השבתה, תנאי מזג-אוויר קשים וכיו"ב אילוצים). בנוסף וכ"אילוץ ידוע מראש", מערכת המשפט יוצאת מדי שנה לתקופת פגרות הנקבעות בחוק. ייתכן ביותר כי בתקופת הפגרות לא יהיה ניתן לבצע כל הגשה של מסמכים באופן פיסי. בכל המצבים הנ"ל – של אילוצים המאריכים את זמן ההגשה ו/או תקופת פגרות – יש לדלג על ימי האילוצים בספירת 14 ימי העסקים לביצוע ההגשה.

לדוגמה: אם שלחת את המסמך להגשה ביום 1.1.2023, יש לספור את מניין ימי ההגשה החל מיום 2.1.2023. ואם יש פגרה מיום 4.1.2023 ועד 10.1.2023, יש לדלג על ימים אלו בספירה ולכן, אנו נשתדל לבצע את ההגשה עד ליום 26.1.2023.

גביית אגרת פתיחת תיק במעמד תשלום עבור שירותי הגשה

לפי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, לא ניתן לפתוח הליך בבית המשפט לתביעות קטנות, ללא תשלום אגרה בשיעורים הקבועים בתקנות ומשתנים בהתאם לסכום התביעה. בהתאם, אם תבחר בשירות הגשת כתב התביעה, אתה מסמיך אותנו והעושים מטעמינו לגבות ממך את סכום האגרה על מנת שתוכל לשלמו – בעצמה ו/או על ידי מי מטעמה – למזכירות בית-המשפט הנבחר לטובת פתיחת התיק.

עלויות ותשלומים

עלות חילול והפקת כתב התביעה באמצעות האתר היא בסך 299 ₪.

עלות הגשת עותק פיסי של כתב התביעה למזכירות בית המשפט שנבחר על ידי המשתמש היא בסך 130 ₪ (מאה ושלושים שקלים חדשים) בצירוף אגרת פתיחת תיק אשר תשתנה בהתאם לגובה התביעה שברצונך להגיש.

כאמור לעיל, שיעור אגרת פתיחת תיק נקבע על פי חוק ואינו נתון לשיקול דעתנו. גביית אגרת הפתיחה נעשית לנוחותך ועל מנת שנוכל להגיש עבורך את כתב התביעה. סכום האגרה יועבר כמות שהוא למזכירות בית המשפט במעמד פתיחת התיק (למעט במקרים בהם המזכירות תסרב לקבל את התשלום שאז האגרה תוחזר אליך).

אנו שומרים לעצמינו את הזכות לקבוע ולשנות את עלות שירות חילול המסמכים ו/או שירותי ההגשה, מעת לעת. אתה תהיה כפוף לעלות השירות כפי שתהיה במועד בו תבצע את התשלום בפועל.

אתה מצהיר כי אתה מבין שפרסומינו נפרשים על-פני זמן ובעתיד יכול להופיע מחיר שונה (נמוך או גבוה) מזה שבאתר. לכן, אתה מצהיר שלא תסתמך על מחירים המופיעים בפרסומים באתר ומחוצה לו, ככול שישנם, אלא רק על המחיר המופיע בעמוד הבית באתר ובתנאי השימוש. בכל מקרה של סתירה בין המחיר המוצג בדף הבית ותנאי השימוש באתר בלבד ובין מחיר התשלום בפועל, המחיר שבא לטובתך הוא שיקבע. אם חלילה נתבקשת לשלם ביתר, אנא פנה אלינו דרך עמוד יצירת הקשר ופרט את פנייתך.

חילול והפקת כתב התביעה: אין ביטול עסקה אלא לחברה

כתב התביעה נערך על-ידי המשתמש בהתאם לנתונים האישיים שהזין – קרי, מהווה מוצר שיוצר לפי דרישות מיוחדות של הלקוח; הניתן להעתקה ושכפול; וממילא אין אפשרות לעשות בו שימוש נוסף או להעבירו לאחר. על כן אך לא רק, כתב התביעה מהווה מוצר שלא ניתן לבצע בעניינו ביטול עסקה כמובנה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ו/או התקנות שהותקנו מכוחו.

החברה תהא רשאית לסרב גישה לאתר או לבטל עסקה באופן חד-צדדי ולפי שיקול-דעתה הבלעדי, בכפוף להשבת התמורה (ככול ששולמה) למשתמש, לרבות אך לא רק באחד או יותר מהמקרים הבאים:

  • מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או בעל מניות בחברה ו/או נושא משרה בחברה ו/או שלוח של החברה ו/או צדדי ג' הקשורים בחברה.
  • שימוש באתר למטרות בלתי-חוקיות על-פי חוקי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע, לשדל או לעודד מטרות כאלו.
  • גורם מוסמך כדין הורה כדין על איסור מתן הגישה לאתר ו/או השירות ו/או הפקת כתב התביעה למשתמש או מי מטעמו.

שירותי הגשה: ביטול עסקה

בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אתה רשאי לבטל את שירות ההגשה בלבד מיום ביצועה ועד 48 (ארבעים ושמונה) שעות – שאינם כוללים ימי מנוחה – קודם למועד שבו נקבע ביצוע השירות. זאת, ובלבד שבמועד הביטול ההגשה לא בוצעה בפועל וזאת בין אם קיבלת הודעה על כי ההגשה בוצעה ובין אם טרם נתקבלה. לעניין זה "מועד ביצוע ההגשה" ייחשב עד שעה קודם לשעה שתופיע על-גבי מסמך שיופק מטעם מזכירות בית המשפט הרלוונטי ביחס להגשה. לדוגמה: אם על גבי קבלת תשלום אגרה מטעם מזכירות בית המשפט מופיעה השעה 12:00, מועד ביצוע ההגשה יהא החל מ-11:00.

הודעת ביטול המכילה את פרטי העסקה (שם מלא של המשתמש ותעודת זהות), יש לשלוח ל: [email protected].

אנו נהיה רשאים לגבות דמי-ביטול בשיעור 5% ממחיר השירות או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מביניהם בצירוף עמלת סליקת אשראי בגין ביטול העסקה, אשר לא תפחת בכל מקרה מסך של 20 ₪ כולל מע"מ. עם השבת הסכום הרלוונטי למשתמש, יושב גם סכום האגרה שנפתחה לטובת פתיחת התיק. כל ביטול לאחר מועד הביטול ו/או לאחר שהמסירה בוצעה כאמור, יזכה אותנו בדמי השירות המלאים בגין ההגשה. כמו כן, מאחר שקודם וכתנאי להגשה אנו מבצעים תשלום של אגרת פתיחת התיק, אם במועד בקשת הביטול כבר שילמנו את האגרה, לא נוכל להשיב אותה (זאת יש לבקש מגזברות בתי-המשפט) אלא רק לשלוח אסמכתה על כי שולמה.

סכסוך וסמכות שיפוט

החברה עושה כל שביכולתה כדי שלא תתגלענה מחלוקות, אבל גם זה קורה לפעמים. החברה מאמינה שרצוי ונכון לפתור מחלוקות בדרכי-נועם ככול הניתן. לכן, אם אתה מרגיש שנפגעת ממעשה או מחדל של החברה או שהופר כלפיך החוזה, אתה יותר ממוזמן לפנות אלינו דרך עמוד יצירת קשר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל סכסוך משפטי מול החברה ו/או נושאי המשרה בה, לרבות אך לא רק בקשר לאתר, עמודי-החברה במדיה החברתית (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), התוכנה, חילול המסמכים, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, יידון אך ורק בבית-המשפט המוסמך במחוז חיפה וזאת על-פי הדין הישראלי בלבד.

תפריט נגישות