עסקת רוכלות (עסקה שנעשתה במקום שאינו בית-העסק)

תגיות: תגיות

עסקה בה העוסק הציע הצעות לביצוע העסקה ללא הזמנה של הצרכן. זאת, בכול מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו. בין היתר אם העוסק הגיע למקום מגוריו של הצרכן; מקום שירותו הצבאי; עבודתו; לימודיו; או לקרבת מקומות אלו. לדוגמה: אם העוסק הרים יריד מכירות בבסיס צבאי והצרכן ביצע בו עסקה, זוהי עסקת רוכלות. שכן, הצרכן לא הזמין אותו והעסקה נעשתה בסביבתו.

הצרכן רשאי לבטל את ההסכם בהתאם לסוג עסקת הרוכלות (נכס או שירות):

עסקת רוכלות למכר נכס: יש זכות ביטול מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים מיום מסירת הנכס או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר.

עסקת רוכלות למכירת שירות: יש זכות ביטול תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר. בעסקה מתמשכת, זכות הביטול קיימת כאמור בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. בעסקת חד-פעמית, זכות הביטול קיימת כול עוד לא הוחל במתן השירות.

במקרה של ביטול עסקת רוכלות, העוסק ישיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם. אם מדובר בנכס, הצרכן ישיב לעוסק את הנכס. אם מדובר בעסקה מתמשכת למתן שירות והשירות החל, הצרכן ישלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו וישיב לעוסק טובין שקיבל לצורך מתן השירות (ככול שקיבל).

לשים לב! עוסק שהתקין טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי ההסכם, יהיה רשאי לגבות תשלום עבור הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ₪. וכמובן, לעוסק יש זכות לתבוע בנוסף נזקים – ככול שישנם – בשל ירידת ערך של הנכס שביסוד העסקה. בנוסף, נזכיר שלא ניתן לבטל עסקת רוכלות לגבי טובין פסידים.

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות