עסקה לרכישת יחידות-נופש – זכות שימוש באתר נופש למשך 3 שנים לפחות

תגיות: תגיות

מדובר בזכות לעשות שימוש בחדר/מקום מגורים בארץ או בחו"ל, למשך 3 שנים לפחות ולתקופה של יומיים או יותר במהלך כל שנה. למשל: הסכם שימוש בחדר במלון באילת, למשך שבוע בחודש אפריל, לתקופה של 20 שנים.

הביטול אפשרי תוך 14 ימים מיום חתימת החוזה בין הצדדים או מיום קבלת מסמך "גילוי נאות", לפי המאוחר. צרכן המעוניין לבטל צריך לשלוח לעוסק הודעה בכתב על ביטול העסקה. ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום המועד השנתי הסמוך לאחר מסירת הודעת הביטול, ואם נמסרה במהלך המועד השנתי – בתום אותו מועד. לדוגמה: שליחת הודעת ביטול בתחילת אוגוסט לגבי יחידת נופש לשבוע האחרון באוגוסט, תכניס את ביטול העסק לתוקף בתום השבוע האחרון באוגוסט.

העוסק צריך להשיב כל סכום שהצרכן שילם בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף. זאת, בצירוף הפרשי-הצמדה מיום שהצרכן שילם ועד ליום בו הוחזר הסכום. כמובן שאם העוסק טרם חייב את הצרכן בגין התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, העוסק רשאי פשוט לבטל את החיוב לתקופה זו. אולם ככול שלא הוחל בביצוע העסקה, העוסק אינו רשאי לגבות דמי-ביטול!

אם הוחל בביצוע העסקה, העוסק רשאי לנכות מסכום ההחזר את התשלומים הבאים בלבד:

  1. החלק היחסי ממחיר יחידת הנופש עד למועד כניסת הביטול לתוקף;
  2. ככול שהעוסק לא הגביל את זכותו של הצרכן להמחות את זכויותיו על פי החוזה לצד ג' (אפילו בדרך של חיוב בתשלום) – העוסק רשאי לגבות 50% ממחיר יחידת הנופש לאחר ניכוי "החלק היחסי" שצוין בסעיף 1.

יצוין שבית-המשפט המוסמך לדון בסכסוך בגין יחידת-נופש תלוי במיקום היחידה: אם היחידה בישראל, אז בית-המשפט המוסמך בישראל. אם היחידה בחו"ל, אז הסמכות מוקנית לבית-המשפט המוסמך במיקום היחידה. 

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות