האם ניתן להגיש תביעה קטנה נגד המדינה או זרועותיה (למשל: המשטרה, רשות עירונית וכיו"ב)?

תגיות: תגיות

כן. (למשל, במקרה של נזק גוף/רכב שנגרם בגלל מפגע על הדרך; תביעה נגד משטרת ישראל בשל כליאת שווא; ועוד). יחד עם זאת, יש לשים לב שבמקרים מסוימים בית-המשפט לתביעות קטנות אינו מוסמך לדון בתביעה נגד המדינה והסמכות מוקנית לבתי-משפט ייחודיים.

מקרים לדוגמה בהם בית-המשפט לתביעות קטנות אינו מוסמך לדון בתביעה נגד המדינה: תביעה בסכום גבוה מהסכום המוקנה לבתי-המשפט לתביעות קטנות; תביעת דיני עבודה לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969; תביעה בנושאים שהסמכות לדון בהם מוקנית לבית-המשפט לתובענות מנהליות במסגרת עתירה/תובענה מנהלית לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000 (למשל: רישוי עסקים; איכות הסביבה; חופש מידע; החלטות של וועדת תכנון ובנייה; ועוד).

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות